Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah

1. člen
Organizator nagradne igre je Patrick sport, d. o. o., Celovška 34, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

2. člen (Pogoji sodelovanja)
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov, ki ga morajo predložiti najkasneje do prevzema nagrade.

V nagradni igri, ki poteka prek spletnega omrežja Facebook, lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so registrirane v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja oz. njihovi ožji družinski člani. Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

3. člen (Potek)
Predstavitev poteka nagradne igre je na voljo na Facebook Profilu.

4. člen (Pravila nagradne igre)
Datum začetka in zaključka nagradne igre je določen na Facebook Profilu. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje nagradne igre in pogoje, ki so objavljeni na Facebook Profilu. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da ga iz nagradne igre izključi. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator odloči, ali bo nagrado podelil drugemu.

V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri, s tem da udeleženec predloži, fotografije ali drugo avtorsko gradivo udeleženec s posredovanjem gradiva jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti za prenaša na organizatorja nagradne igre.

S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, v delu ali celoti, na spletni strani ali Facebook Profilu organizatorja brez pravice do nadomestila.

5. člen (Nagrada)
Vrsta in opis nagrade sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre Facebook Profilu, kjer nagradna igra poteka.Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo vrsto nagrade ali jo izplačati v gotovini.

6. člen (Žrebanje nagrad)
Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Žrebanje nagrad poteka na dan določen v opisu nagradne igre na Facebook Profilu, najkasneje pa v 7-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja.

7. člen (Obveščanje nagrajencev)
Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook Profilu ali na elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre. Seznam nagrajencev bo objavljen na Facebook Profilu. Udeleženec soglaša z možnostjo označitve njegovega Facebook Profila na Facebook Profilu organizatorja v objavi nagrajencev. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

8. člen (Prevzem nagrad)
Udeleženec nagrajenec je upravičen do prevzema nagrade. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem sporočilu organizatorja predložiti naslednje podatke: ime in priimek, stalno prebivališče, kraj bivanja, davčna številka in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži navedenih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice nadomestila. Organizator s pisnim pozivom obvesti o načinu prevzema nagrade.

9. člen (Končne določbe)
Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za karšnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre o katerih udeležence sproti obvesti.